ទំនាក់ទំនង

៙ ទំនាក់ទំនង ៖

  • ទូរស័ព្ទ : (smart)069 556 887 / (cellcard) 089 556 887
  • ទំព័រ Facebook : https://www.facebook.com/KHGadgets.Store/
  • Telegram : 069 556 887 (Samnang Nouv)
  • WhatApp : 069 556 887 (Samnang Nouv)
  • អ៊ីម៉ែល : khgadgets@gmail.com